Name of God

AM Sermon – Matt Thomas (Exodus 1-10)